از شما عذر میخواهم.که مطالب دوم و سوم راهنمایی اما به زودی خواهم گذاشت.........................